กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นำนักเรียนชั้นป.6 เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงโทษภัยและเชิญชวนประชาสัมพันธ์บุคคลในชุมชน ให้หลีกเลี่ยงและมีภูมิคุ้มกันในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด..