ผลงานนักเรียน

ปีพ.ศ.ชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบให้
พ.ศ.๒๕๖๐รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างงานนำเสนอ ( Presentation ) ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๖๐รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E – book )) ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๙รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างงานนำเสนอ ( Presentation ) ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๙รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๙รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม  Paint  ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ชั้นป.๑-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๘รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นป.๑-๓ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๘รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้าง  Webpage  ประเภท  Web Editor ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๘รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ( Presentation ) ชั้นป.๔-๖  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๘รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๗ รางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๗ รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง  Webpage  ประเภท  Web Editor  ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๗ รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ( Presentation ) ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๗ รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E – book )) ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๖ รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E – book )) ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๖ รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างงานนำเสนอ ( Prsentation ) ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๖ รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม  Paint (นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา)
 ไม่กำหนดช่วงชั้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีพ.ศ.ชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบให้
พ.ศ.๒๕๕๕ รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
การสร้างเว็บไซท์ ด้วย  Web Editor  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๔ รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงินการสร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรม  The Geomerter’s SketchPad   จากการแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ที่จังหวัดพิษณุโลกสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
พ.ศ.๒๕๕๔ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างงานนำเสนอ ( Presentation ) จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ  ที่จังหวัดพิจิตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๔ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ( E – book )  จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ  ที่จังหวัดพิจิตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๔ รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์  จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ  ที่จังหวัดพิจิตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๔ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างเว็บไซท์ 
ด้วย  Web Editor   จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดพิจิตร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๓ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเกมสร้างสรรค์ ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๓ รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานผ่านเว็บ  ( Web Based Project )  จากการแข่งขันในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ  ที่จังหวัดลำปางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีพ.ศ.ชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบให้
พ.ศ.๒๕๕๓ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการนำเสนอผลงานทฤษฎีความรู้ จากการแข่งขันในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ  ที่จังหวัดลำปางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๒รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขัน  Animation  Contest   
งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ “เก่งสร้างชาติ” 
ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงานนักเรียน