การพัฒนาตนเอง

ปี 2566

วันเดือนปี  รายการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานสถานที่/หน่วยงานที่จัดร่องรอย/หลักฐาน
20 ก.ค.66แอปพลิเคชั่นบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์
(Online Supervision Apps: OSA)
คุรุสภา เกียรติบัตร
21-22 ก.ค.66แนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการและสวัสดิภาพให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในยุค THAILAND 4.0สกสค.หนังสือแจ้ง
27 ก.ค.66สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนรู้สู่ SDGsคุรุสภา เกียรติบัตร
7 ส.ค.66สอนวรรณคดีอย่างไรให้เด็กคิดคุรุสภาเกียรติบัตร