วิทยากร/คณะทำงาน

วิทยากร/คณะทำงาน

วันเดือนปีรายการ/เรื่องหน่วยงาน ร่องรอย/หลักฐาน 
14-พ.ย.-57แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN)สพป.ตาก เขต 1
คำสั่งสพป.ตาก เขต 1 ที่ 470/2557
 11-พ.ย.-57  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจาก สพป.ตาก เขต 1   
 สพป.ตาก เขต 1  
  
คำสั่งสพป.ตาก 
เขต 1  ที่ 466/2557 
27-ต.ค.-57
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC)
ระดับกลุ่มโรงเรียน  
  
สพป.ตาก เขต 1หนังสือสพป.ตาก 
เขต 1 
ที่ศธ 04055/3573
ลว.27 ต.ค.57
      3-ก.ย.-57
  
เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีงบประมาณ 2558-2562
 สพป.ตาก เขต 1 
  หนังสือสพป.ตาก เขต 1 
ที่ศธ 04055/2971
ลว.3 ก.ย.57  
    3-ก.ย.-57
   
 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ปีงบประมาณ 2558-2562  สพป.ตาก เขต 1 
คำสั่งที่ 345/2557 
20-ส.ค.-57
   
 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันทักษะ
ความสามารถนักเรียนด้านวิชาการศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
 กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร หนังสือกลุ่มฯ
ที่ศธ 04055.016/2010
ลว.20 ส.ค.57
คำสั่งกลุ่มฯที่ 1/2557
   8-ส.ค.-57      แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการ สพป.ตาก เขต 1  สพป.ตาก เขต 1 คำสั่งที่ 263/2557 
 27-ก.พ.-57
 
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียน
ชั้นป.3และป.6 รอบสอง 
 สพป.ตาก เขต 1
  คำสั่งสพป.ตาก เขต 1 
ที่ 71/2557
  20-ม.ค.-57  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  สพป.ตาก เขต 1
  
คำสั่งสพป.ตาก เขต 1 
ที่ 27/2557   
 17-ม.ค.-57  แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการรายงานข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซท์  สพป.ตาก เขต 1
  คำสั่งสพป.ตาก เขต 1 
ที่ 21/2557 
 3-ม.ค.-57
 แต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ(Post-Test) 
ของกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร    
 กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร คำสั่งกลุ่มฯที่ 2/2557
 3-ม.ค.-57  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สพป.ตาก เขต 1
  คำสั่งสพป.ตาก เขต 1 
ที่ 2/2557  
  9-ธ.ค.-56  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด  สพป.ตาก เขต 1
  หนังสือสพป.ตาก เขต 1 
ที่ศธ 04055/4706
ลว.9 ธ.ค.56 
22-พ.ย.-56  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการของครู  สพป.ตาก เขต 1
  หนังสือสพป.ตาก เขต 1 
ที่ศธ 04055/4547
ลว.22พ.ย.56 
 13-ก.ย.-56
  ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการฝึกซ้อมนักเรียนกิจกรรมการแข่งขัน E-Book และการสร้าง Webpage ด้วย Web Editor 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 
 รร.บ้านหนองบัวเหนือ
 หนังสือที่ศธ 04055.093/305
ลว.13 ก.ย.56
  6-ม.ค.-55

  ได้รับคัดเลือกเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 
 เกียรติบัตร
          16-พ.ย.-54 เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม
และเทคโนโลยี  
สพป.ตาก เขต 1   เกียรติบัตร  
16-พ.ย.-54  เป็นคณะทำงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยี  สพป.ตาก เขต 1  เกียรติบัตร  
 27-ก.ค.-54  ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน E-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author และหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา(Social Network For Education)
  ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้(ICT)โรงเรียนในฝัน
 
 หนังสือที่ศธ 
04268.33/ว429 ลว.19 ก.ค.54  
 8-ต.ค.-53  เป็นกรรมการผู้ตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สพท.ตาก เขต 1  เกียรติบัตร  
 25-พ.ย.-52
   
 เป็นคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรม
และเทคโนโลยี 
 สพท.ตาก เขต 1  เกียรติบัตร 
21-พ.ย.-52
  
เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันมหกรรมวิชาการ
ช่วงชั้นที่ 4 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 
ศูนย์ที่ 37 ศูนย์ย่อยตาก  
เกียรติบัตร   
1-ม.ค.-47  ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมหมู่บ้านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำแหน่งเหรัญญิก ประจำหมู่บ้านวังหิน
 
 กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 เกียรติบัตร    
24-มี.ค.-43  เป็นคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2553 
ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  
สปช.  เกียรติบัตร