ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษาวิชาเอกปีที่สำเร็จการศึกษาสถาบันการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 62525โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
มัธยมศึกษาปีที่ 62531โรงเรียนผดุงปัญญา
ครุศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
การประถมศึกษา
(โครงการคุรุทายาท)
2535วิทยาลัยครูกำแพงเพชร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีการศึกษา2548มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตร