ประวัติการรับราชการ

 ประวัติการรับราชการ  

วันเดือนปีตำแหน่งสถานที่ทำงาน
1 กรกฎาคม 2535อาจารย์ 1  ระดับ 3โรงเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา 3
17 กุมภาพันธ์ 2543อาจารย์ 1  ระดับ 5โรงเรียนอนุบาลตาก
7 กรกฎาคม 2546อาจารย์ 2  ระดับ 6โรงเรียนอนุบาลตาก
28กุมภาพันธ์ 2548ครู คศ.2โรงเรียนอนุบาลตาก
11 ตุลาคม 2553ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนอนุบาลตาก
5 กรฏาคม 2556ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลตาก