รางวัลที่ได้รับ

ปีพ.ศ.ชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบให้
 9 กันยายน 2561

 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา สกสค.
   
๑๖ ม.ค.
พ.ศ.๒๕๖๑
รางวัลเหรียญทองแดงผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศคุรุสภา
   
พ.ศ.๒๕๖๐ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างงานนำเสนอ ( Presentation ) ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๖๐ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E – book )) ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๙ ก.พ.
พ.ศ.๒๕๕๙
ได้รับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ “รองผู้อำนวยการ/ครูดีเด่น” สภาผู้ปกครองและครู
แห่งประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๕๙ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างงานนำเสนอ ( Presentation ) ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๙ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๙ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ชั้นป.๑-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๒ ต.ค.
พ.ศ.๒๕๕๘
ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็น
ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด
สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา
พ.ศ.๒๕๕๘ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นป.๑-๓ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๘ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๘ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ( Presentation ) ชั้นป.๔-๖สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีพ.ศ.ชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบให้
 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลก 
พ.ศ.๒๕๕๘ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๗ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๗ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๗ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ( Presentation ) ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๗ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E – book )) ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร Tak ๑ Awards
สาขาครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยียอดเยี่ยม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มูลนิธิ
ดร.มังกร  ทองสุขดี
พ.ศ.๒๕๕๖ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E – book )) ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๖ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างงานนำเสนอ ( Prsentation ) ชั้นป.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๖ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา)
 ไม่กำหนดช่วงชั้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีพ.ศ.ชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบให้
พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับเกียรติบัตรการคัดเลือกพร้อมเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”  ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พ.ศ.๒๕๕๕ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
การสร้างเว็บไซท์ ด้วย Web Editor การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศการศึกษาและได้รับการเชิดชูเกียรติ ประเภทครูผู้สอน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ
พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอนดี พุทธศักราช ๒๕๕๔ สำนักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้ฯ
พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สมควรได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๔ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พ.ศ.๒๕๕๔ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงินการสร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรม The Geomerter’s SketchPad  จากการแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ที่จังหวัดพิษณุโลกสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
พ.ศ.๒๕๕๔ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างงานนำเสนอ ( Presentation ) จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ  ที่จังหวัดพิจิตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๔ ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ( E – book )  จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ  ที่จังหวัดพิจิตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๔ ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์  จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ  ที่จังหวัดพิจิตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๔ ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างเว็บไซท์
ด้วย Web Editor  จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดพิจิตร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๓ ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเกมสร้างสรรค์ ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๓ ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทอง การนำเสนอโครงงานผ่านเว็บ  ( Web Based Project )  จากการแข่งขันในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ  ที่จังหวัดลำปางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีพ.ศ.ชื่อรางวัลหน่วยงานที่มอบให้
พ.ศ.๒๕๕๓ ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการนำเสนอผลงานทฤษฎีความรู้ จากการแข่งขันในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ  ที่จังหวัดลำปางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๒รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขัน Animation  Contest  
งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ “เก่งสร้างชาติ”
ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติและเข็มเชิดชูเกียรติระดับเข็มทอง กลุ่มผู้นำด้านการสอนระดับยอดเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติและเข็มเชิดชูเกียรติระดับเข็มเงิน กลุ่มผู้นำด้านการสอนระดับยอดเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๑
   
   
   
   

ะผลงาน