กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่เน้นการปฏิบัติจริง ทั้ง 6 ห้องเรียน