คณะกรรมการยกร่างเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ร่วมเป็นคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนในสังกัดสพป.ตาก เขต 1 ณ อาคารแม่ 80 ปี