กิจกรรมวัดแววความสามารถพิเศษนักเรียน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ร่วมกับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนทำกิจกรรมสำรวจวัดแววนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้วยโปรแกรมระบบอิเลคทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเติมเต็มตามศักยภาพของนักเรียนต่อไป